Link til en artikel, som information bragte i weekenden (ultimo februar 2011) om ligestillingsministeriets kampagne om flere mænd i kvindejob.

Artikel om forskningen i drenge og piger i folkeskolen (baggrundsviden)


wiki som vi skal bruge i drenge/mænd-projektet

Workshopdesign for den 14 marts
Idegenereringsworkshop den 14 marts
Program:
12.00 – 12.30: Frokost
12.30 – 13.00: Oplæg om projektmuligheder og projektdesign (ved Karsten Gynther, UCSJ)
13.00 – 13.30: Hvad ved vi pt. om drenges uddannelsesvalg i Region Sjælland (ved Steen Bogø, RUC)
13.30 – 13.45: Pause
13.45 – 14.45: Workshop 1: Problemidentifikation og tematisk ide-generering (Blandede grupper: IHK,
UCSJ, Gymnasier, EASJ, RUC)
14.45 – 15.00: Pause
15.00 – 16.00: Workshop 2: Uddannelsesspecifik ide-generering (Uddannelsesgrupperinger)
16.00 – 16.30: Opsamling og den videre proces (KGY)


Facilitatorer til workshop: Ove, Trine, Rene, Randi og Jimmy, (kgy i reserve)
Facilitatorerne mødes kl 11.30 på Ankerhus.
Workshop 1:
Hver person i gruppen får 5 gule sedler og 5 minutter til at generere 5 forskellige problemer som deltageren har oplevet (erfaringsbaseret) med drenge i uddannelse(sekundært tilegnet sig af viden om på anden vis).
De gule sedler klæbes op på et bord med hvide papirsduge. Facilitator faciliterer at gruppen i fællesskab kategoriserer de gule sedler i klumper og efterfølgende prioriterer dem ud fra hvad der er det største (uddannelses)problem. Umiddelbart efter laver gruppen tematisk idegenerering på hver kategori for sig. (Generelle løsninger ikke uddannelsesspecifikke løsninger) Løsningsforslag skrives på flipover. (Idegenerering sker som ofte parallet (problem / løsning) hvilket ikke er noget problem.
Workshop sluttes med at alle deltagere skriver gruppens prioriterede kategorier ned på et a4 ark.
Materialer: Hvide papirduge, flipover 5 stk, tudser, gule sedler, navneskilte med navn, bordopstilling, gruppefordeling på forhånd, Skema til prioritering (1-5). (RBC)
Intro til workshop 1: Ove
Autosvar og opfølgning: Trine
Workshop 2:
Facilitator ber en person om at vælge den problemkategori fra W1 som er højst prioriteret og som er relevant for den givne uddannelse. Gruppen diskuterer løsninger og skal komme med forslag til uddannelseseksperimenter som henholdsvis kan tiltrække og fastholde drenge i højere grad.
Derefter går man videre til næste deltager og gentager øvelsen indtil der ikke er mere tid.
Workshoppen fastholdes i en wiki af facilitator.
Materialer: Oprettes en wiki med 6 grupper (RBC), husk PC (alle 6 facilitatorer)
Wikiadresse vi arbejder IOpgaver:
Opgaver
Ansvar
Første og sidste oplæg
KGY
Navneoversigt over deltagere med institution
KGY – sendes til Och, Rbc og Tbp
Bestille antal til frokost
Kgy
Sende oplæg til Randi og Jimmy
KGY
Svar til CFU
kgy
Materialer:
Rene
Oplæg workshop 1
Ove
Tilmelding til workshop som kommer i uge 10 samt evt ekstra frokost
Trine
Workshopspørgsmål fra Randi og Jimmy til workshop design stilles til:
Rene
Husk egen pc
Alle 6 facilitatorer.